Polityka prywatności


 

Spis treści

 • Kto jest administratorem moich danych ?
 • Jakie dane są przetwarzane ?
 • Czy podanie moich danych jest obowiązkowe ?
 • W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane ?
 • Jak długo są przechowywane moje dane ?
 • Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe ?
 • Komu są udostępniane moje dane ?
 • Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają ?

TWOJE PRAWA

I. Jak mogę realizować moje prawa ?

II. Prawo dostępu

III. Prawa związane z przetwarzaniem danych

IV. Prawo do cofnięcia zgody

V. Prawo sprzeciwu

VI. Prawo do wniesienia skargi

 

Wstęp

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności ?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób w jaki TAJGUN Joanna i Piotr Lisewscy spółka jawna (dalej "Tajgun" albo "My") przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej www.tajgun.pl ("Serwis") oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług ("Regulamin").

Polityka Prywatności dzieli się na trzy części:

część A - informacje wstępne;

część B - informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;

część C - informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

TAJGUN szanuje wszelkie dane nam przekazywane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby składające zamówienie po przez stronę internetową, oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

 

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z Tajgun za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tajgun@tajgun.pl,
 2. pisemnie na adres: TAJGUN Joanna i Piotr Lisewscy spółka jawna, 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1E,
 3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: 58 344 63 35.

 

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

TAJGUN może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności.

 

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
Administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych - poza regulaminami i politykami przyjętymi przez TAJGUN - określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne TAJGUN związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Twoje Dane Osobowe

B.1. Kto jest administratorem moich danych ?

TAJGUN Joanna i Piotr Lisewscy spółka jawna, 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1E jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

 

B.2. Jakie dane są przetwarzane ?

TAJGUN zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Klientów Serwisu do celów realizacji zamówień sprzedaży wysyłkowej
 • TAJGUN może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

- rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej:

- składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej; telefonu, a-maila

- zapisywania się do newslettera;

- składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Tajgun.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Tajgun należą m.in.:

 • dane kontaktowe - takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe - takie jak adres zamieszkania;

 

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez TAJGUN lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

 

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane ?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO] Cel przetwarzania Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez TAJGUN w celu realizacji usług świadczonych przez TAJGUN zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidualnego Konta, zamawianie produktów. Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez TAJGUN zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
obowiązki prawne TAJGUN [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).

 

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane ?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych
wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne TAJGUN W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes TAJGUN Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

 

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe ?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

B.7. Komu są udostępniane moje dane ?

Firma TAJGUN nie udostępnia Twoich danych żadnemu innemu podmiotowi.

Wyjątek:

w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich.

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

 

Twoje prawa

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

 

C.1. Jak mogę realizować moje prawa ?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.

 

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do TAJGUN z pytaniami dotyczącymi:

• potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;

• celów przetwarzania Twoich danych osobowych;

• kategorii Twoich danych osobowych;

• informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;

• informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);

• informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;

• informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;

• informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 

Zespół TAJGUN