Pistolety ASG - zasady bezpiecznego użytkowania 

Instrukcja obsługi i bezpiecznego użytkowania

Pistolet ASG zasilany CO2/gazem/sprężyną

na kulki 6 mm.

 

Wymagany wiek: Powyżej 16 lat / ASG na CO2 18 lat

 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa

 

Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest zabawką. Nieprawidłowe lub nieostrożne użycie może powodować poważne urazy, szczególnie oczu i ich okolic. Pistolet ASG stanowi zagrożenie w odległości do 50 metrów. Przez cały czas korzystania z pistoletu należy używać sprzętu ochronnego.

 

Zalecany wiek użytkownika pistoletu to 18 lat i więcej. Użytkownicy są zobowiązani do uważnego przeczytania całej instrukcji przed użyciem pistoletu. Nabywca i użytkownik muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących posiadania i używania pistoletów ASG oraz ich akcesoriów.

 
Pistolet ASG może spowodować utratę oka lub inne poważne obrażenia. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Nie należy ładować amunicji do magazynka przed uważnym przeczytaniem instrukcji i przygotowaniem się do strzelania. Jeśli po załadowaniu pistoletu zdecydujesz, że nie będziesz strzelać, opróżnij magazynek ręcznie, lub strzelając w kierunku celu niestwarzającego zagrożenia. Strzelaj w sposób biezpieczny i pamiętaj o zasadzie BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM.  
   
ZASADY BEZPIECZNEGO STRZELANIA   
   
1. Budowa pistoletu ASG
2. Działanie blokady bezpieczeństwa
3. Montaż i wyjmowanie naboju CO2
4. Ładowanie i wyjmowanie kulek
5. Bezpieczne celowanie i strzelanie
6. Gwarancja oraz zalecenia i zakazy
 
   
Wygląd pistoletu może różnić się od pokazanego, dlatego szczegółowych ilustracji i lokalizacji przycisków oraz funkcji należy szukać w dołączonej instrukcji obsługi   
   
1. Budowa pistoletu ASG  
   
Poznanie nazw części pistoletu ASG umożliwi lepsze zrozumienie instrukcji. Skorzystanie z gwrancji umożliwia jeszcze większe zadowolenie z używania pistoletu ASG (rys. 1). Różne modele pistoletów ASG mogą różnić się wyglądem. Szczegółowe informacje na temat posiadanego pistoletu ASG można znaleźć w instrukcji obsługi.   
   
SPRĘŻYNA : sprężynowe pistolety ASG nie mają dźwigni przebijającej.  
   
GAZ : w przypadku pistoletów ASG napędzanych gazem, do uzupełnienia gazu służy zawór u dołu rękojeści lub magazynka.  
   

 
 
   
2. Działanie blokady bezpieczeństwa  
   
Ostrzeżenie: do momentu rozpoczęcia strzelania blokada powinna być ustawiona w pozycji "ON SAFE" (ZABEZPIECZONA).   
   
2.1 Ustawienie blokady w pozycji "ON SAFE"   
   
Przesunąć blokadę w stronę "S", aby zakryć czerwoną kropkę i odsłonić białą (rys. 2A).  
   
Blokada bezpieczeństwa nie jest włączona ("ON SAFE") dopóki nie zostanie przesunięta do końca w przód i nie zostanie zakryta czerwona kropka.  
   
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń mechanicznych, blokada bezpieczeństwa pistoletu ASG może ulec uszkodzeniu. Nawet przy blokadzie ustawionej w pozycji "ON SAFE" należy ostrożnie obchodzić się z pistoletem ASG. NIGDY nie celować z pistoletu ASG do ludzi lub zwierząt. NIGDY nie celować z pistoletu ASG do celu, w który nie chcemy strzelić.  
   
2.2 Przestawianie blokady z pozycji "ON SAFE" do "OFF SAFE" (ODBEZPIECZONA)   
   
Odciągnąć blokadę bezpieczeństwa do końca wstecz, do "F" (rys. 2B). Jeśli czerwona kropka jest odsłonięta pistolet ASG jest ODBEZPIECZONY i umożliwia strzał.  
   
Rys. 2A - Przesunąć do przodu do pozycji "ON SAFE"  
   
Rys. 2B - Odciągnąć wstecz do pozycji "OFF SAFE"  
   

 
 
   
PÓŁ-/AUTOMATYCZNY:   
Pistolet ASG jest PÓŁautomatyczny, co oznacza, że przed możliwością oddania strzału należy zwolnić spust. Jeśli dany pistolet dysponuje funkcją AUTOMATYCZNĄ, tryb strzelania zmienia się, przełączając przycisk SEMI/FULL (PÓŁ-/AUTOMATYCZNY) z pozycji "S" do "F". Pistolet ASG będzie strzelał w sposób ciągły aż do opróżnienia magazynka. Należy jednak pamiętać, że nadmiar gazu może prowadzić do kondensacji u wylotu lufy.   
   
SPRĘŻYNA:   
Sprężynowe pistolety ASG są "całkowicie ręczne". Oznacza to, że przed każdym strzałem należy wykonać procedurę ładowania. Standardowy sposób ładowania to przesunięcie suwaka silnym ruchem w tył aż do zablokowania. W ten sposób sprężyna zostaje ściśnięta. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.   
  top
3. Montaż i wyjmowanie naboju CO2  
   
Ostrzeżenie: naboje CO2 mogą eksplodować w temperaturach powyżej 48,9 C. Nie uszkadzać ich ani nie podpalać. Nie wystawiać nabojów CO2 na działanie ciepła i nie przechowywać w temperaturach powyżej 48,9 C.   
   
Ostrzeżenie: trzymać ręce i twarz z dala od ulatniającego się CO2. Kontakt ze skórą może powodować odmrożenia.   
   
Ostrzeżenie: pistolety ASG zasilane gazem należy napełniać wyłącznie na powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Gaz jest palny, dlatego pojemnik należy trzymać z dala od otwartego ognia lub źródeł zapłonu, również podczas napełniania pistoletu ASG.  
   
3.1 Montaż naboju CO2  
   
Upewnij się, że pistolet jest ZABEZPIECZONY (patrz Część 2.1). Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU.  
   
Przytrzymując dół rękojeści dłonią (aby złapać magazynek), nacisnąć dźwignię zwalniania magazynka i wyjąć go z dołu korpusu (rys. 3).  
   
Poluzować dźwignię przebijającą, powoli przekręcając ją w lewo aż do zatrzymania.  
   
Włożyć nowy nabój CO2 do magazynka węższą częścią naboju ku górze (rys. 4). Włożyć magazynek.  
   
Za pomocą kciuka i palca przekręcić dźwignię przebijającą w prawo, aby przebić nabój CO2. (Nigdy nie używać narzędzia do przestawienia dźwigni przebijającej. Przestawienie dźwigni za daleko może spowodować obrażenia osoby obsługującej i/lub uszkodzić pistolet).  
   
   
   
Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU, ODBEZPIECZ pistolet (patrz część 2.2) i pociągnij za spust. Uwaga: pistolet ASG nie wydaje dźwięku wystrzału po pociągnięciu spustu, a CO2 nie jest usuwane na zewnątrz. W takim przypadku należy ZABEZPIECZYĆ pistolet (patrz część 2.1) i przesunąć dźwignię przebijającą o ćwierć obrotu. Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU, ODBEZPIECZ pistolet (patrz część 2.2) i pociągnij za spust. W razie konieczności powtórzyć proces aż do monentu, gdy CO2 będzie uwalniane po pociągnięciu spustu.  
   
Nie przechowywać pistoletu z zainstalowanym nabojem CO2. (Przestrzeganie tego zalecenia jest bardzo ważne, ponieważ wydłuża to czas eksploatacji uszczelnień pistoletu. Patrz część 3.1 i 4.2).  
   
3.2 Wyjmowanie naboju CO2  
   
Upewnij się, że pistolet jest ZABEZPIECZONY (patrz część 2.1).  
Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU.  
Jedną ręką przytrzymaj pistolet za korpus. Drugą ręką powoli przesuwaj dźwignię przebijającą w lewo aż się zatrzyma.  
Uwolnij to CO2 które pozostało w naboju.  
   
Przytrzymując dół rękojeści dłonią (aby złapać magazynek), nacisnąć dźwignię zwalniania magazynka i wyjąć magazynek z dołu korpusu (rys. 3).  
   
Wyjąć nabój CO2 przekręcając magazynek "do góry nogami" i umożliwić wypadnięcie magazynka.  
   
3.3 Gaz  
   
Zawsze zabezpiecz pistolet przyciskiem "S" przed rozpoczęciem napełniania gazem.  
   
Napełnij magazynek pistoletu gazem, dociskając dyszę zbiornika gazu do zaworu magazynka. Naciskaj delikatnie aż do momentu usłyszenia syczącego dźwięku gazu wtłaczanego ze zbiornika do magazynka. Jeśli zbiornik nie jest trzymany prosropadle do zaworu magazynka gaz, nie jest w stanie przejść przez dyszę i może wydostać się z magazynka na ręce. Należy tego unikać, ponieważ gaz ma silne właściwości chłodzące i może powodować odmrożenia rąk.  
   
Po napełnieniu magazynka można go umieścić w pistolecie. Zawsze zabezpieczaj pistolet przed napełnianiem go gazem. Niektóre pojemniki z gazem zawierają niewielką ilość środka smarującego, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń smarowania dla danego pistoletu.  
   
Nigdy nie przechowywać pistoletu z gazem w magazynku.  
   top
4. Ładowanie i wyjmowanie kulek  
   
Ostrzeżenie: należy zawsze używać 6 mm amunicji BB. Neleży zapytać w sklepie z pistoletami ASG o zalecaną amunicję BB. Używanie jakiejkolwiek innej amunicji może spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenia pistoletu. NIGDY nie używać ponownie amunicji BB.  
   
4.1 Ładowanie plastikowej amunicji BB  
   
Upewnij się, że pistolet jest ZABEZPIECZONY (patrz część 2.1).  
Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU.  
Przytrzymując dół rękojeści dłonią (aby złapać magazynek), naciśnij dźwignię zwalniania magazynka i wyjmij magazynek z dołu korpusu.  
   
Nie dotykaj dźwigni przebijającej, ponieważ jej przełączenie uwolni CO2 z pistoletu.  
   
Odszukaj prowadnicę kulek (rys. 5) z przodu magazynka. Pociągnij prowadnicę kulek w dół aż do jej zablokowania (w większości modeli); sprawdź w instrukcji obsługi sposób ładowania dla danego modelu.  
   
   
   
Włóż kuleczki do magazynka - informacja o maksymalnej ilości amunicji: patrz instrukcja obsługi lub opakowanie.  
   
Zwolnij prowadnicę amunicji BB.  
   
Włóż naładowany magazynek od dołu korpusu aż do usłyszenia "kliknięcia", oznaczającego pewne zablokowanie magazynka na swoim miejscu.  
   
Ostrzeżenie: nigdy nie zakładaj, że pistolet jest pusty, ponieważ nie wystrzeliwuje plastikowych kulek i/lub ma wyjęty magazynek. Kulka może przez cały czas znajdować się w lufie. Zawsze obchodź się z pistoletem ASG tak, jakby był naładowany i z taką samą uwagą, jak w przypadku prawdziwej broni palnej.  
   
4.2 Wyjmowanie plastikowej amunicji BB  
   
Upewnij się, że pistolet jest ZABEZPIECZONY (patrz część 2.1)  
   
Wyceluj lufę w BEZPIECZNYM KIERUNKU.  
Wyjmij nabój CO2 z pistoletu zgodnie z opisem w części 3.2.  
   
W przypadku pistoletów napędzanych gazem, nadmiar gazu usuwa się, naciskając górny zawór do momentu uwolnienia gazu.  
   
Przytrzymując dół rękojeści dłonią (aby złapać magazynek), naciśnij dźwignię zwalniania magazynka i wyjmij magazynek z dołu korpusu.  
   
Odszukaj prowadnicę amunicji BB z przodu magazynka. Pociągnij prowadnicę kulek w dół aż do jej zablokowania.  
   
Wysyp amunicję BB z magazynka na rękę lub do pojemnika.  
   
Nigdy nie przechowuj pistoletu z pełnym magazynkiem.  
   
MODELE SPRĘŻYNOWE: nigdy nie przechowuj pistoletu napędzanego sprężyną ze Ściśniętą sprężyną, ponieważ może to powodować ograniczenie siły sprężyny.  
  top
5. Bezpieczne celowanie i strzelanie  
   
Strzelający i osoby towarzyszące powinni zawsze używać okularów ochronnych  
   
Zawsze celuj pistoletem ASG w BEZPIECZNYM KIERUNKU. Jeśli tarcza jest wyposażona w kulochwyt, a obszar w jej pobliżu jest pusty, ODBEZPIECZ pistolet (patrz wskazówki w części 2.2) i naciśnij spust, aby oddać strzał.  
   
Nie strzelaj w twarde powierzchnie ani w powierzchnię wody. Kulki mogą się odbijać lub rykoszetować i trafić osobę lub przedmiot w który nie celowano. NIE używaj ponownie ŻADNEGO typu amunicji BB, ponieważ kulki używane ponownie mogą uszkodzić pistolet.  
   
Zawsze uważnie wybierz cel. Najlepiej strzelać do tarcz i celów ze skutecznym kulochwytem. Stan kulochwytu należy sprawdzić po każdym strzelaniu. Kulochwyt należy wymienić w przypadku zużycia lub uszkodzeń, lub jeśli doszło do rykoszetu.  
   
Pistolet ASG został zaprojektowany do strzelania do celu i umożliwia strzelanie w pomieszczeniach i na powietrzu. Zawsze uważnie ustaw cel. POMYŚL w co trafisz, jeśli nie trafisz w cel.  
   
Pistolet jest prawidłowo wycelowany, jeśli muszka jest widoczna w szczerbince. Góra muszki powinna być w jedej linii z górą szczerbinki. Środek tarczy powinien "opierać się" na górze muszki.  
   
Nigdy nie strzelaj komuś w twarz, nawet jeśli ma maskę. Nigdy nie strzelaj do dzieci lub zwierząt.  
   top
6. Gwarancja oraz zalecenia i zakazy  
   

1. ZAWSZE CELOWAĆ WYLOTEM LUFY W BEZPIECZNYM KIERUNKU. W zależności od sytuacji istnieje kilka bezpiecznych zasięgów.

NIGDY NIE CELOWAĆ LUFĄ W KIERUNKU CZŁOWIEKA.

 
   

2. OBCHODZIĆ SIĘ Z KAŻDYM PISTOLETEM ASG TAK, JAKBY BYŁ NAŁADOWANY.

Nigdy nie można mieć pewności, że to my używaliśmy pistoletu jako ostatni. Nigdy nie należy wierzyć osobom, które twierdzą, że pistolet jest nie-/naładowany. Zawsze sprawdzić, czy pistolet jest naładowany po wyjęciu go z miejsca przechowywania lub otrzymaniu od innej osoby. Nawet jeśli mimo oddania jednego lub kilku strzałów z lufy pistoletu ASG nie została wystrzelona kulka, nie oznacza to, że magazynek nie zawiera amunicji. Każdy pistolet ASG może nie pobrać amunicji z magazynka z wielu powodów, mimo to, należy go traktować jakby był naładowany i gotowy do strzału. ZAWSZE OBCHODZIĆ SIĘ Z PISTOLETEM ASG TAK, JAKBY BYŁ NAŁADOWANY, NAWET JEŚLI WIADOMO, ŻE JEST NIENAŁADOWANY.

 
   
3. SPRAWDŹ CEL I OBSZAR ZA CELEM.  
Upewnij się, że nikt nie znajduje się w okolicy celu przed oddaniem strzału. Sprawdź obszar za i poza celem, aby upewnić się, że kulochwyt jest skuteczny oraz że żadnej osobie ani przedmiotowi nie zagraża niebezpieczeństwo.  
   
4. KAŻDY STRZELAJĄCY I OSOBY W POBLIŻU STRZELAJĄCEGO POWINNY KORZYSTAĆ Z OKULARÓW OCHRONNYCH.  
Dodatkowo, wszystkie pozostałe osoby powinny znajdować się za strzelającym.  
   
5. UNIKAJ RYKOSZETÓW. Nie strzelaj w twarde, płaskie powierzchnie ani w powierzchnię wody. Amunicja może odbić się rykoszetem od wody, jak rzucony kamień.  
   
6. NIEUŻYWANE PISTOLETY ASG POWINNY BYĆ ZAWSZE NIENAŁADOWANE.  
Przechowywanie nieużywanego pistoletu ASG w stanie nienaładowanym ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa. Po zakończeniu strzelania ustawić blokadę bezpieczeństwa spustu w pozycji "ON SAFE" i rozładować pistolet. Przechowywać pistolet ASG w miejscu niedostępnym dla niedoświadczonych strzelających. Amunicję przechowywać w osobnym miejscu.  
   
7. UTRZYMYWAĆ WYLOT LUFY W CZYSTOŚCI.  
Nigdy nie dopuszczać do zablokowania wylotu lufy pistoletu ASG. Nie dopuszczać do kontaktu wylotu lufy z ziemią.  
   
8. ŁADOWAĆ LUB PRZEŁADOWYWAĆ PISTOLET TYLKO W TRAKCIE STRZELANIA.  
Nie wolno mieć przy sobie naładowanego pistoletu ASG w domu lub innym miejscu publicznym.  
   
9. SZANUJ WŁASNOŚĆ INNYCH.  
Pamiętaj, aby po strzelaniu do celu lub zakończeniu zabawy na terenie należącym do innej osoby pozostawić miejsce w stanie, w jakim je zastałeś.  
   
10. ZAWSZE UŻYWAJ FUTERAŁU  
Podczas transportu pistoletu ASG z domu na strzelnicę ZAWSZE należy trzymać go w futerale. ZAWSZE ROZŁADOWAĆ pistolet ASG przed włożeniem do futerału. Futerał musi być zamknięty podczas transportu.  
   
11. NIGDY NIE UŻYWAĆ PISTOLETU ASG W MIEJSCACH PUBLICZNYCH  
Inni mogą nie zdawać sobie sprawy, że twój pistolet to ASG, a nie prawdziwa broń. Bezmyślność może prowadzić do poważnych konsekwencji.  
   
12. PAMIĘTAJ, ABY ZORIENTOWAĆ SIĘ W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PISTOLETÓW ASG W DANYM KRAJU PRZED UŻYWANIEM PISTOLETU  
   
13. NIGDY NIE PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ PISTOLETU ASG SAMODZIELNIE  
Jeśli mimo braku jakichkolwiek oznak coś zepsuje się w pistolecie, nigdy nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Zabierz pistolet do sklepu, w którym został kupiony. NAPRAWA PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ.  
   
14. NIGDY NIE STRZELAJ KOMUŚ W TWARZ  
Nawet jeśli dana osoba ma maskę lub odpowiednie okulary zabezpieczające, kule mogą zranić lub uszkodzić oczy lub inne części twarzy. Nigdy też nie celuj w twarz.  
   
15. NIGDY NIE UŻYWAĆ PONOWNIE AMUNICJI BB  
Wystrzelona kulka, która trafiła w jakiś cel, mogła utracić lub utraciła właściwy kształt. Nawet jeśli kulka została znaleziona na podłodze lub ziemi, nie należy jej używać ponownie. Nie próbuj myć i używać ponownie kulek.  
   
16. UŻYWAĆ TYLKO ZALECANEJ AMUNICJI  
   
17. NIGDY NIE ZOSTAWIAĆ NAŁADOWANEGO PISTOLETU ASG POZA POLEM WIDZENIA  
  top